Powrót uczniów klas I-III do nauki stacjonarnej

Od poniedziałku, 18 stycznia br. uczniowie klas I-III szkół wracają do nauki stacjonarnej. Lekcje odbywać się będą zgodnie z tygodniowym planem zajęć ustalonym na rok 2020/2021. Dowozy uczniów do i ze szkoły odbywać się będą zgodnie z ustaleniami sprzed izolacji.
Uczniowie klas IV-VIII w dalszym ciągu kontynuują naukę w sposób zdalny.
Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom, opracowaliśmy w szkole odpowiednie procedury (zgodne z wytycznymi MEiN, MZ i GIS).
Natomiast Rodziców prosimy, aby przestrzegali następujących zasad:
1.Do szkoły mogą uczęszczać dzieci bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
2.Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).
3.Przed wejściem do budynku szkoły należy zdezynfekować ręce zgodnie z instrukcją użycia środka dezynfekującego.
4.Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
5.Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

  1. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
  2. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności), nastąpi izolacja ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, przy zapewnieniu min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomi rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
    Dyrektor Szkoły – Małgorzata Borycka

Link:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.