Plan pracy wychowawczo – profilaktycznej na rok szkolny 2021/2022