Zapraszamy do konkursu „Mój przyjaciel las”

DYREKCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE W ANTOLCE ZAPRASZA uczniów szkół podstawowych z powiatu miechowskiego do wzięcia udziału w XVII edycji Powiatowego Konkursu Ekologicznego „Mój przyjaciel las”. Konkurs odbywa się we współpracy z Nadleśnictwem Miechów. Prace konkursowe należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej w Antolce do 16 maja 2022 r.
Cele konkursu:
– popularyzacja wiedzy o lesie i właściwego zachowania w lesie,
– zachęcenie uczniów do samodzielnego zdobywania i pogłębiania wiedzy,
– wykrywanie uzdolnień wśród dzieci, inspirowanie i rozwijanie ich zainteresowań,
– edukacja ekologiczna dzieci,
– kształtowanie wrażliwości estetycznej na piękno lasu.

REGULAMIN KONKURSU

 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa w Antolce oraz Nadleśnictwo Miechów.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach:
  a) Konkurs plastyczny dla klas I – VIII „Wiosna w lesie” – praca plastyczna wykonana w formacie A3 dowolną techniką. Szkoła może zgłosić maksymalnie 15 prac.
  b) Konkurs literacki dla klas I – VIII „Zakochaj się w lesie” – wiersz o lesie. Szkoła może zgłosić do konkursu 15 prac.
  d) Konkurs fotograficzny dla klas I – VIII: „Mieszkańcy lasu”. Szkoła może zgłosić maksymalnie 15 zdjęć.
  e) Konkurs multimedialny dla klas IV-VIII „Dary lasu”. Zadaniem uczestnika jest wykonanie prezentacji multimedialnej bądź animacji w dowolnym programie, prezentacja nie może przekraczać 15 slajdów, a animacja nie może być dłuższa niż 2 minuty. Szkoła może zgłosić do konkursu 10 prac.
 3. Prace należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej w Antolce do 16 maja 2022 r. osobiście (po przeprowadzeniu etapu szkolnego konkursu i telefonicznym uzgodnieniu terminu – 41 38 38 510) lub przesłać na adres:
  Szkoła Podstawowa
  im. Marii Skłodowskiej – Curie
  w Antolce
  Antolka 13
  32-210 Książ Wielki
 4. Każda praca powinna być opatrzona trwale następującymi danymi: imię i nazwisko ucznia, szkoła i klasa, do której uczęszcza, imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna ucznia.
 5. Do każdej pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia oraz oświadczenie RODO (załączniki).
 6. Komisja konkursowa powołana przez dyrektora szkoły wyłoni zwycięzców w poszczególnych kategoriach konkursowych. W każdej kategorii konkursowej zostaną przyznane miejsca od I-III osobno dla dwóch grup wiekowych (klas I-III oraz klas IV- VIII).
 7. Prace będą oceniane pod względem: trudności wykonania, pomysłowości, wrażeń estetycznych (atrakcyjności, oryginalności), samodzielności wykonania.
 8. Zwycięskie prace zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.
 9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 6 czerwca 2022 r. na stronie szkoły oraz na www.facebook.com/spantolka.
 10. Nagrody dla zwycięzców ufundowane przez Nadleśnictwo Miechów zostaną przekazane do szkół.
  Koordynatorzy konkursu: Małgorzata Borycka, Grażyna Łysek, Marta Gajos
  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119,
  s. 1, informujemy, że:
 11. Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa w Antolce (Antolka 13, 32-210 Książ Wielki, telefon kontaktowy: 41 383 85 10).
 12. W Szkole Podstawowej w Antolce został powołany Inspektor Ochrony Danych (dane kontaktowe: adres e-mail: inspektor@cbi24.pl).
 13. Dane osobowe oraz wizerunek zarejestrowany podczas konkursu „Mój przyjaciel Las” organizowanego przez Szkołę Podstawową w Antolce będą przetwarzane w celu promocji działalności szkoły a także organizowanego przez szkołę konkursu.
 14. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. rozporządzenia.
 15. Dane osobowe oraz wizerunek zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły, kronice szkolnej, prasie lokalnej, stronie internetowej Urzędu Gminy.
 16. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • żądania dostępu do danych osobowych oraz ich usunięcia, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

  Załącznik nr 1
  KARTA ZGŁOSZENIA
  KONKURS EKOLOGICZNY „Mój Przyjaciel Las”
  Dane autora pracy konkursowej
  Kategoria i tytuł pracy
  Imię i nazwisko autora pracy
  Klasa
  Szkoła
 • Załącznik nr 2
  OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO AUTORA PRACY
  …………………………………………..……………………………
  imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego
  Jako rodzic/prawny opiekun ………………………………………………………………………………………………………..….
  imię i nazwisko autora pracy konkursowej
  wyrażam zgodę na jego/jej udział w konkursie ekologicznym „Mój Przyjaciel Las” organizowanym przez Szkołę Podstawową w Antolce i Nadleśnictwo Miechów. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/-em się z regulaminem konkursu i w pełni akceptuję jego postanowienia oraz ponoszę odpowiedzialność prawną z tytułu ewentualnego naruszenia praw autorskich osób trzecich przez zgłoszoną pracę konkursową.
  wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych autora pracy umieszczonych w karcie zgłoszenia, w zakresie prowadzenia i realizacji konkursu. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/a dobrowolności podania danych oraz, że zostałem/am poinformowany/a o prawie do wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania.
  ponadto, wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej imienia, nazwiska oraz pracę konkursową w związku z udziałem w konkursie, we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym konkursie i jego wynikach.
 • z chwilą dostarczenia pracy konkursowej do Organizatora, na Organizatora przechodzi prawo własności do przysłanych materiałów.
  …………………………………………………………..…
  data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.